Nabór wniosków w Konkursie został zakończony!

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni

realizując na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla Rodziny 2”

finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ogłaszają Konkurs na realizację działań i inicjatyw

na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (ogólnopolski – tematyczny) poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Polski, które w terminie do 30.09.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Projekty wspierane w ramach Mikrograntów powinny obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Polski związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2020 roku  wynosi 126 000 zł. W Konkursie zostaną wybrane 42 najlepsze inicjatywy, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 3 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. W przypadku grup nieformalnych przez wkład własny należy rozumieć WYŁĄCZNIE wkład osobowy, w tym praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy, oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 15 marca 2020 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 września 2020 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie WITKAC.PL

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna w poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 18.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
  W tytule e-maila proszę koniecznie podać „Konsultacja CDR2
 • w biurze projektu ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań „Centrum Bukowska”, pok. nr 12 w poniedziałki w godz. 12.00 -15.00 i środy w godz. 12.00 – 15.00

Potrzebę odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu, poprzez e-mail lub telefonicznie.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Centrum Dla Rodziny 2
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków
 6. Załącznik nr 5 – wzór porozumienia wolontariackieg (PDF)
 7. Załącznik nr 5 – wzór porozumienia wolontariackieg (doc)
 8. Załącznik nr 6 – Zasady Rozliczania Mikrograntów
 9. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 10. Wzór powołania Grupy Nieformalnej (PDF)
 11. Wzór powołania Grupy Nieformalnej (doc)
 12. Wzór powołania Grupy Nieformalnej – wersja uproszczona (PDF)
 13. Wzór powołania Grupy Nieformalnej – wersja uproszczona (doc)
 14. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 15. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 16. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (PDF)
 17. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (doc)
 18. Karta aktywności wolontariusza (xls)
 19. Wzór ewidencji przebiegu pojazdów (doc)
 20. Wzór ośw. o poniesionych kosztach dojazdu (doc)
 21. Wzór polec. wyjazdu i rozl. kosztów (xls)
 22. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (PDF)
 23. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (doc)
 24. Wzór oświadczenia o przetw. danych osobowych (PDF)
 25. Wzór oświadczenia o przetw. danych osobowych (doc)
 26. Wzór umowy dla organizacji społecznych
 27. Wzór umowy dla grupy nieformalnej

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ