Konkurs Mikrograntów 2023 w ramach RCIL

 

 

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społecznych It’s Up To You
realizują na terenie Miasta Poznania projekt
„Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022 – 2024”
finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy w 2024 r. konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego.

Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2024 roku  wynosi 200 000 zł.

W Konkursie zostanie wybranych min 40 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 4 000 zł.

Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji.

W przypadku grup nieformalnych przez wkład własny należy rozumieć WYŁĄCZNIE wkład osobowy, w tym praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy, oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 6 marca 2024 r. Realizacja Mikrograntu musi zostać zakończone do 15 grudnia 2024 r.

Minimalny czas realizacji Mikrograntu to nie mniej niż 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

Maksymalny czas realizacji Mikrograntu to maksymalnie 4 miesiące (maksimum 120 dni kalendarzowych).

 

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie WITKAC.PL

 

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

W 2024 roku wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w Regulaminie Konkursu.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl

      W tytule e-maila proszę koniecznie podać Konsultacja RCIL 2024

 • w biurze projektu ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań we wtorki i czwartki w godz. 12.00 -15.00.

Potrzebę odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl lub telefonicznie pod nr tel. 666739981 w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu lub w formie wybranej przez zainteresowanych.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Regrantingowe CIL 2024
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków
 6. Załącznik nr 5 – wzór poroz. wolontariackieg (doc)
 7. Załącznik nr 6 – Zasady Rozliczania Mikrograntów
 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 9. Wzór powołania Grupy Nieformalnej (doc)
 10. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 11. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 12. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (PDF)
 13. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (doc)
 14. Karta aktywności wolontariusza (xls)
 15. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (PDF)
 16. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (doc)
 17. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (doc)

Grupy nieformalne mogą ubiegać się o objęcie patronatem działań przez Operatora Konkursu.

Operator ma prawo do objęcia patronatem działań grupy nieformalnej, jeśli uznaje, że działalność grupy jest zgodna z misją i celami organizacji Operatora. Grupa nieformalna, która ubiega się o patronat Operatora, zobowiązana jest obowiązkowo do odbycia wizyty w biurze projektu. Wizyta w biurze projektu ma na celu bliższe poznanie działalności grupy oraz omówienie wszelkich szczegółów związanych z ewentualnym objęciem jej patronatem. Brak odbycia wizyty w biurze projektu może skutkować odrzuceniem wniosku o patronat.

Wniosek o objęcie patronatem działań grupy nieformalnej

Poniżej zamieszczamy logotyp do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek jego stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

W przypadku dodawania materiałów podczas realizacji projektu na portalach społecznościowych, dodatkowo należy używać #poznanwspiera

LOGOTYP

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ