Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych 2023

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” 

realizuje na terenie Miasta Poznania zadanie

„Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych 2023” 

finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest wsparcie realizacji inicjatyw osiedlowych czyli działań realizowanych przez i na rzecz mieszkańców Osiedli Miasta Poznania (Osiedle Główna, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Wilda, Osiedle Zielony Dębiec, Osiedle Św. Łazarz, Osiedle Piątkowo oraz Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole), podjęte z ich inicjatywy i dotyczące tematów bezpośrednio z nimi związanych, realizowane przez organizację pozarządową lub grupę nieformalną, gdzie Program Centrum Inicjatyw Lokalnych jest realizowany przez Sąsiedzkie Centra Inicjatyw Lokalnych 2022-2024.

Finansowanie mogą uzyskać inicjatywy, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców osiedla mieszczące się w sferze pożytku publicznego. Inicjatywy osiedlowe muszą wynikać z potrzeby społeczności lokalnych na terenie Rad Osiedli, a ich realizacja musi być oparta o potwierdzoną diagnozę. Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego.

W konkursie o środki będą mogły ubiegać się wielokrotnie podmioty, które zawarły z Miastem Poznań wieloletnią umowę na prowadzenie Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych lub grupy nieformalne dla których Patronem będą w/w podmioty.

Łączna pula środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu w 2023 roku wynosi 255 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w podziale na:

 • Osiedle Główna – 39 125 zł,
 • Osiedle Stare Miasto – 90 250 zł,
 • Osiedle Wilda – 35 125 zł,
 • Osiedle Zielony Dębiec – 20 125 zł,
 • Osiedle Św. Łazarz – 40 125 zł,
 • Osiedle Piątkowo – 15 125 zł,
 • Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole – 15 125 zł.

przy czym jedna inicjatywa osiedlowa będzie mogła być wsparta kwotą maksymalnie do 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).

Dopuszczalne jest składanie wniosków zawierających wiele inicjatyw osiedlowych.
W konkursie o środki będą mogły ubiegać się wielokrotnie podmioty, które zawarły z Miastem Poznań wieloletnią umowę na prowadzenie Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych lub grupy nieformalne dla których Patronem będą w/w podmioty.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji inicjatyw osiedlowych to 15.05.2023 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o finansowaniu.
Realizacja inicjatyw osiedlowych musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31.12.2023 r. z zastrzeżeniem, że środki finansowe na inicjatywy osiedlowe będą mogły być wydatkowane do 15.12.2023 r.

Ogłoszenie Konkursu

Link do konkursu w systemie Witkac

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji  –  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w czwartki w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji e-mail pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
 • w biurze projektu ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań we wtorki i czwartki w godz. 12.00 -16.00.

Biuro projektu mieści się w  siedzibie Jeżyckiego Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Regrantingowe CIO 2023
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania
 7. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 8. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 9. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (PDF)
 10. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (doc)

W przypadku dodawania informacji o realizowanych inicjatywach osiedlowych na portalach społecznościowych, należy używać #poznanwspiera