Konkurs CIL-R 2019

UWAGA! Nabór wniosków
w Konkursie Mikrograntów CIL – Regrantingowe 2019
został zakończony z powodu wyczerpania się środków
przeznaczonych na mikrogranty.

Lista ofert dofinansowanych

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2019” finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2019 roku  wynosi 300 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych 60 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 5 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2019 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2019 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie WITKAC.PL

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
 • w biurze projektu ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań „Centrum Bukowska”, pok. nr 12 we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00.

potrzebę odbycia konsultacji lub doradztwa specjalistycznego w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu CIL – Regrantingowe 2019
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków
 6. Załącznik nr 5 – wzór porozumienia wolontariackieg (PDF)
 7. Załącznik nr 5 – wzór porozumienia wolontariackieg (doc)
 8. Załącznik nr 6 – Zasady Rozliczania Mikrograntów
 9. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 10. Wzór porozumienia o powołaniu Grupy Nieformalnej (PDF)
 11. Wzór porozumienia o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)
 12. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 13. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 14. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (PDF)
 15. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (doc)
 16. Karta aktywności wolontariusza (xls)
 17. Wzór ewidencji przebiegu pojazdów (doc)
 18. Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu (doc)
 19. Wzór polecenia wyjazdu i rozliczenia kosztów (xls)
 20. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (PDF)
 21. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (doc)
 22. Wzór umowy dla organizacji społecznych
 23. Wzór umowy dla grupy nieformalnej
 24. Wniosek o objęcie patronatem działań Grupy Nieformalnej przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na materiałach promocyjnych oraz wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY – plik zip