CIL - Regrantingowe 2021

 

UWAGA! Nabór wniosków w Konkursie został zawieszony

z powodu wyczerpania się środków finansowych.

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
„Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2021”
finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2021 roku  wynosi 105 000 zł. W Konkursie zostanie wybranych min. 35 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 3 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. W przypadku grup nieformalnych przez wkład własny należy rozumieć WYŁĄCZNIE wkład osobowy, w tym praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy, oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 maja 2021 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2021 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie WITKAC.PL

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

UWAGA!

W związku z obostrzeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na etapie składania oferty w Konkursie CIL – Regrantingowe 2021, Grupy Nieformalne będą mogły dołączać w systemie Witkac, niepodpisane przez członków grupy porozumienie o utworzeniu grupy nieformalnej wraz z deklaracjami. Dołączenie niepodpisanego porozumienia o utworzeniu grupy nieformalnej nie będzie miało wpływu na ocenę formalną oferty.

Podpisy będą wymagane na etapie podpisywania umów po pozytywnej weryfikacji oferty.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
   W tytule e-maila proszę koniecznie podać „Konsultacja CIL-R 2021
  • Uwaga!W związku z tym, że Poznańskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu kończy swoją działalność przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu przenosimy siedzibę Biura CIL – Regrantingowego 2021.Od sierpnia 2021 r. Biuro będzie się mieściło przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań, w siedzibie Jeżyckiego Centrum Kultury.Jednocześnie informujemy, że dni i godziny urzędowania oraz zasady umawiania się na spotkania nie ulegają zmianie. Biuro będzie czynne we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00.

potrzebę odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu lub on-line.

UWAGA! W związku ze szczególnymi środkami ostrożności związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, na wizytę w biurze należy umówić się telefonicznie.

Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu CIL – Regrantingowe 2021
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Wniosków
 6. Załącznik nr 5 – wzór poroz. wolontariackieg (doc)
 7. Załącznik nr 6 – Zasady Rozliczania Mikrograntów
 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 9. Wzór powołania Grupy Nieformalnej (doc)
 10. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 11. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 12. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (PDF)
 13. Wzór opisu dokumentów wkład własny osobowy (doc)
 14. Karta aktywności wolontariusza (xls)
 15. Wzór ewidencji przebiegu pojazdów (doc)
 16. Wzór ośw. o poniesionych kosztach dojazdu (doc)
 17. Wzór polec. wyjazdu i rozl. kosztów (xls)
 18. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (PDF)
 19. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE DO SPRAWOZDANIA (doc)
 20. Wzór oświadczenia o przetw. danych osobowych (doc)

Grupy nieformalne mogą ubiegać się o objęcie patronatem działań przez Operatora Konkursu.

Decyzja o objęciu patronatem działań grupy nieformalnej zostanie podjęta na podstawie wypełnionego wniosku przez Lidera Grupy.

Wniosek o objęcie patronatem działań grupy nieformalnej

 

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ