Centrum Dla Rodziny

Ogłaszamy konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

 

Ogłoszenie Konkursu Mikrograntów Centrum Dla Rodziny nr 1/CDR/2017
na realizację zadań w roku 2017

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW.

II. Opis zadania:

 1. Rodzaj zadania:

Wspieranie w formie Mikrograntów działań i inicjatyw na rzecz aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

 1. Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny” w 2017 roku  wynosi 735 000 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy), przy czym jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

 1. Termin realizacji zadań.
 2. W ramach Konkursu Mikrograntów zorganizowanego w 2017 roku, najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 04.2017 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o dofinansowaniu.
 3. Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 10.2017 r.
 4. Minimalny czas realizacji Mikrograntu to nie mniej niż 90 dni.
 5. Nieprzekraczalny termin rozliczenia Mikrograntu to 21 dni od zakończenia realizacji Mikrograntu.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

 1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW,
 2. Grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej. W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej będącej Patronem grupy nieformalnej. Grupa nieformalna występuje pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność statutową w obszarze wspierania macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

IV. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem tj. wspaeranie działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

UWAGA: JEDEN PODMIOT MOŻE ZŁOŻYĆ 2 OFERTY W KONKURSIE, OFERTY TE MUSZĄ BYĆ RÓŻNE TEMATYCZNIE

V. Wymagane dokumenty.

 1. Oferta

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru zastosowanego w generatorze ofert www.witkac.pl.

Po kliknięciu w powyższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę www.witkac.pl, na ekranie komputera pojawi się okno logowania. Jeżeli posiadacie Państwo konto w systemie wystarczy się zalogować i nastąpi automatyczne przekierowanie do ogłoszonego konkursu. W przypadku kiedy nie posiadacie Państwo konta w systemie należy się zarejestrować. Po rejestracji proponujemy ponownie kliknąć w powyższy link i zalogować się. Po zalogowaniu zostaniecie Państwo przekierowani automatycznie do ogłoszonego konkursu.

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl. Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty (w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”).

Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się utworzeniem pliku PDF z przypisaną „sumą kontrolną”.

 1. ZAŁĄCZNIKI składane na etapie aplikowania:

Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności:

 • wypis z Rejestru Starostwa,
 • zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną w przypadku kościelnych osób prawnych:,
 • kopia umowy lub statut spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

UWAGA:

 • podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie załączają odpisu z KRS.

VI. Koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania:

Koszty kwalifikowane to koszty:

 • niezbędne dla realizacji projektu, tj. są spójne z zaplanowanymi działaniami,
 • racjonalne i efektywne, skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu tj.: nie wcześniej niż od dnia 20.04.2017 r., a nie później niż do dnia 31 października 2017 r.,
 • udokumentowane np. potwierdzone fakturą, rachunkiem, przewidziane w budżecie Mikrograntu zgodnie z Polityką Rachunkowości organizacji,
 • zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
 • poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Środki finansowe w ramach Mikrograntu mogą być przeznaczone na następujące kategorie kosztów kwalifikowalnych:

A. koszty merytoryczne tj. koszty związane bezpośrednio z realizacją Mikrograntu m.in.:

 • koszty osobowe – np. wynagrodzenia wychowawców, specjalistów, trenerów, animatorów, i inne wynikające ze specyfiki konkretnego mikrograntu,
 • koszty związane z odbiorcami Mikrograntu, np. zakup materiałów, wynajem sali, zakup żywności, catering, koszty podróży, i inne wynikające ze specyfiki konkretnego mikrograntu,
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych np. plakaty, ulotki, ogłoszenia.

B. koszty obsługi Mikrograntu (max 10% dotacji), m.in.:

 • koszty związane z kadrą projektu – np. koordynator/ka, księgowy/a,
 • koszty związane z opłatami np. za telefon, faks, pocztę, czynsz.

Bezwzględnie zakazane jest podwójne finansowanie wydatków w ramach realizowanego Mikrograntu tj. całkowite lub częściowe zrefundowanie danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (zarówno krajowych jak i wspólnotowych).

Wymagany jest  wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości Mikrograntu.

Przez wkład własny należy rozumieć środki finansowe i/lub wkład niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków, świadczeń wolontariuszy, oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy.

Proponowana wycena pracy wolontariusza to:

 • 30 zł za godzinę prostej pracy wolontariusza,
 • 100 zł za godzinę specjalistycznej pracy wolontariusza (np. porada prawna, psychologiczna),

Suma kwoty Mikrograntu oraz kwoty stanowiącej wkład własny, stanowi łączną wartość Projektu.

UWAGA:

Maksymalna wnioskowana kwota Mikrograntu przez podmioty uprawnione wynosi 5 000,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od w/w.

VII. Kryteria merytoryczne stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena maksymalna
czy cele statutowe organizacji pozarządowej, Patrona grupy nieformalnej oraz grupy nieformalnej są zgodne z celami konkursu (działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa) TAK – 5

NIE – 0

trafność diagnozy potrzeb rodziny w społeczności 10
adekwatność podejścia w planowaniu Mikrograntu zakładającego wspólne działania rodzin i lokalnej społeczności 5
stopień zaangażowania rodzin i lokalnej społeczności w realizację Mikrograntu (w tym współpraca z lokalnymi partnerami) 5
komunikacja i promocja Mikrograntu 5
pożyteczność Mikrograntu 10
możliwość kontynuacji działań 5
realność pozyskania wkładu własnego 5
klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego Mikrograntu 10

 UWAGA:

Dodatkowe kryteria strategiczne – oferta może uzyskać dodatkowe 5 pkt. do oceny merytorycznej jeśli na etapie pisania projektu zostanie on skonsultowany z ekspertami CDR. Konsultacja może się odbyć mailowo, podczas osobistego spotkania lub podczas realizowanych szkoleń/warsztatów. Konsultacja musi być przeprowadzona minimum 72 godz. przed złożeniem wniosku w systemie i obowiązkowo potwierdzona pisemnie (lista obecności, mail, etc.).

Aby oferta Mikrograntu była poprawna merytorycznie i mogła uzyskać kryterium strategiczne musi otrzymać od każdego Oceniającego minimum 60% punktów za każdy punkt we wniosku podlegający ocenie.

OFERTA MOŻE UZYSKAĆ RAZEM 65 PKT. W TRAKCIE OCENY MERYTORYCZNEJ.

Środki finansowe to środki będące w dyspozycji podmiotu realizującego zadanie i przez niego bezpośrednio wydatkowane. Dokumentowanie poniesionych przez podmiot wydatków następuje w formie dowodów księgowych na niego wystawionych. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.

Wkład osobowy – wsparcie osobowe (praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy) wniesione przez dotowany podmiot w realizowane zadanie niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego. Wartość wkładu osobowego powinna zostać oszacowana w kosztorysie. Podmiot składający ofertę powinien przedstawić sposób wyceny według stawek rynkowych pracy wolontariuszy i członków.

Stawki obowiązujące w przedmiotowym konkursie (wycena pracy wolontariuszy i członków) określone są w następujący sposób:

 • w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych: do 30,00 zł/godz.
 • w przypadku prac ekspertów i specjalistów: do 100,00 zł/godz.

NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI WYCENY WKŁADU RZECZOWEGO W OFERCIE

Rekomendowane jednostki miar stosowane w kosztorysie: godzina, miesiąc, umowa, sztuka, dzieło, usługa, kilometr (dla usług transportowych), komplet.

Obszary merytoryczne, które muszą być brane pod szczególną uwagę w Ofercie, to w szczególności kryteria oceniające czy dany wniosek posiada cechy konstruktywnych projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo, rodzicielstwo.

Do cech konstruktywnych projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo zaliczamy działania, które:

 • wzmacniają więzi rodzinne,
 • Integrują rodzinę ze środowiskiem lokalnym, ze społecznością lokalną,
 • wspierają rodzinę w wychowywaniu dzieci,
 • wprowadzaniu w świat wartości takich jak odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, miłość, zdrowie, stawianie granic,
 • wprowadzają innowacyjne metody spędzania czasu wolnego z rodziną,
 • wspierają macierzyństwo – przygotowują rodziny do bycia rodzicami,
 • upowszechniają nowoczesne metody opieki nad dzieckiem,
 • rozwijają umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci (od tworzenia kreatywnych zabawek, rozwojowej przestrzeni do zabaw stymulujących rozwój  dzieci),
 • służą wymianie doświadczeń i tworzeniu grup dyskusyjnych, samorozwojowych,
 • wzmacniają rodzinę w realizacji założonych celów  (np. coaching, tutoring  rodzicielski),
 • wzmacniają więzi międzypokoleniowe w rodzinie,
 • wzmacniają rodzinę w kryzysowych sytuacjach,
 • tworzą przestrzeń publiczną sprzyjającą rodzinie,
 • promują wartości rodzinne w środowisku lokalnym,
 • wspierają rodziny dotknięte niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą i
 • obejmują minimum 8 rodzin.

VIII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817);

IX. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wskazanej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 3. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji harmonogramu i/lub kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i/lub opisu poszczególnych działań przed zawarciem umowy.
 5. Podmiot, któremu przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:
 • zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
 • zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania.
 1. Uruchomienie środków z dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Oferentem a podmiotem, którego oferta została wybrana do dofinansowania. Dotacja przelewana jest na konto podmiotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, na co należy zwrócić uwagę przy przygotowywaniu kalkulacji przewidywanych kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji podmiotu z przyznanej dotacji Oferent ma możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków na inne spełniające wymogi oferty złożone w ramach ogłoszonych zadań.

X. Termin i tryb wyboru oferty.

 1. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań nie dłużej niż do 31.08.2017 r.
 2. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Operatora a pod względem merytorycznym przez dwóch Ekspertów – dotyczy ofert spełniających wymogi formalne. Jeżeli różnica w ocenie pomiędzy Oceniającymi przekroczy 30% oferta Mikrograntu będzie podlegać dodatkowej Ocenie przez trzeciego Oceniającego.
 3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Operator.
 4. Do postanowień Operatora w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.dzialamyrazem.pl oraz mailowo – na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Mikrograntu.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane do dofinansowania Operator skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą e-maila, w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

 1. Oferent może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

XI. Warunki realizacji zadania.

 1. Realizacja zadania wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złożył ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

a) złożenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

b) złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana w ofercie,

c) złożenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

d) akceptacja przez strony postanowień umowy.

 1. Po zakończeniu realizacji zadania w nieprzekraczalnym terminie 21 dni podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
 3. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany powiadomić Oferenta o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zadania.

XII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie od 15 marca 2017 r.
 2. Podmioty, których oferty zostały wybrane do dofinansowania zobowiązani są do wygenerowania w systemie oferty, wydrukowania jej, podpisania i złożenia (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Siedzibie Oferenta (ul. Wojskowa 6/B7, 60-792 Poznań) w terminie uzgodnionym z Operatorem.
 3. Błędy formalne powodujące odrzucenie oferty:

a) oferta złożona po terminie wskazanym tj. po 31.08.2017 r.

b) złożenie oferty przez podmiot (-ty) nieuprawniony(-e),

c) oferta złożona tylko w wersji papierowej bez złożenia w generatorze ofert,

d) oferta złożona w wersji papierowej z sumą kontrolną inną niż złożoną w generatorze ofert

 1. Oferty złożone z zachowaniem terminu, ale:

a) niepodpisane przez upoważnione osoby,

b) niezawierające wymaganych załączników/dokumentów,

c) zawierające inne braki formalne

będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez oferenta wezwania do uzupełnienia. Oferent podaje w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem.

Za potwierdzenie dostarczenia wezwania uznaje się:

 • potwierdzenie otrzymania przesyłki listowej wysłanej na adres wskazany przez podmiot w ofercie (przesyłka listowa przesłana na adres wskazany przez oferenta, niepodjęta w terminie przez podmiot składający ofertę będzie uważana za przesyłkę doręczoną)

lub

 • potwierdzenie wysłania wiadomości e-mail na adres skrzynki wskazany przez podmiot w ofercie
 1. Oferty nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.
 2. Szczegółowych informacji udzielają:
 • Konsultant pod nr infolinii 784 878 240. Infolinia jest czynna we wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz w czwartek 12.00-15.00.
 • drogą e-mailową na ngo@dzialamyrazem.pl lub dorosli-dzieciom@wp.pl

PROŚBĘ O KONSULTACJĘ PROSZĘ WYSŁAĆ TYLKO NA JEDEN WYBRANY ADRES E-MAIL

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do wypełniania oferty w Generatorze Wniosków proszę sprawdzić czy Wasza organizacja posiada zapisy w statucie o prowadzeniu przez organizację działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny. Aplikować w konkursie mogą tylko organizacje, które mają takie zapisy w swoich dokumentach. Dotyczy to również organizacji patronackich oraz grup nieformalnych.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronie internetowej Operatora www.dzialamyrazem.pl w zakładce dotyczącej konkursu.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami – Plik PDF

Spis załączników do regulaminu konkursu:

 • Karta Oceny Merytorycznej,
 • Wzór Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich,
 • Cechy konstruktywnych projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku Grupa Nieformalna

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku Organizacja Pozarządowa

Regulamin oceny ofert wraz z załącznikami – Plik PDF

Spis załączników do regulaminu oceny ofert:

 • Deklaracja poufności i bezstronności
 • Karta Oceny Merytorycznej

Wzór porozumienia o utworzeniu Grupy Nieformalnej

Wzór umowy – grupa nieformalna

Wzór umowy – organizacja społeczna

Logotypy – plik skompensowany

Bezpłatny program do rozpakowania plików skompensowanych można pobrać klikając w ten link