Logo Sieci Działamy Razem w wersji fioletowej

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków w 2023 r.

wpis w: Sieć | 0

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

 

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

w dniu 17.04.2023 r. (poniedziałek), o godzinie 18:00, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu Zoom, w następujący sposób:

   Połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 17:55, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji;

  • w przypadku stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie Internetowe, rozpocznie się Walne Zebranie Członków, na którym omówione zostaną kwestie wskazane poniżej, w porządku obrad;
  • lista obecności sprawdzona zostanie w ten sposób, iż każdy z członków podaje następujące dane, które wpisane zostaną do protokołu i zatwierdzone przez przewodniczącego i sekretarza: nazwa organizacji, siedziba, adres, imię i nazwisko reprezentanta, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL reprezentanta (jeżeli dane te uległy zmianie od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków)
  • głosowanie odbędzie się jawnie w ten sposób, iż każdy z członków, zgodnie z kolejnością wskazaną w liście obecności, udzieli odpowiedzi „za” lub „przeciw” podjęciu konkretnej uchwały, co zostanie wpisane do protokołu.
 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
  • Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
  • Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności.
  • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
  • Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznegoi finansowego za rok 2022.
  • Dyskusja i głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w 2022 roku.
  • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.