Logo Sieci Działamy Razem w wersji fioletowej

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków w 2021 r.

wpis w: Sieć | 0

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

 

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

w dniu 31 maj 2021 roku (poniedziałek), o godzinie 18:00,

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 

 1. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu Zoom, w następujący sposób:

Meeting ID: 929 2258 1868

Passcode: 875539

   • połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 17:50, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji;
   • w przypadku stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie Internetowe, rozpocznie się Walne Zebranie Członków, na którym omówione zostaną kwestie wskazane poniżej, w porządku obrad;
   • lista obecności sprawdzona zostanie w ten sposób, iż każdy z członków podaje następujące dane, które wpisane zostaną do protokołu i zatwierdzone przez przewodniczącego i sekretarza: nazwa organizacji, siedziba, adres, imię i nazwisko reprezentanta, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL reprezentanta (jeżeli dane te uległy zmianie od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków)
   • głosowanie odbędzie się jawnie w ten sposób, iż każdy z członków, zgodnie z kolejnością wskazaną w liście obecności, udzieli odpowiedzi „za” lub „przeciw” podjęciu konkretnej uchwały, co zostanie wpisane do protokołu
 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków
   • Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
   • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
   • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
   • Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
   • Przedstawienie porządku obrad.
   • Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności.
   • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
   • Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
   • Dyskusja i głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w 2020 roku.
   • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu wraz z określeniem ich funkcji;
   • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Odpowiedzialności Sieciowej wraz z określeniem ich funkcji;
   • Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia organizacji członkowskich z listy członków w związku z zaleganiem w opłacaniu składek za okres co najmniej 1 rok i braku zainteresowania działaniami oraz uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
   • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Do organizacji członkowskich, które zostaną przedstawione do skreślenia z listy członków zostanie wysłany osobny mail z informacją o zaległościach i ostatecznym terminie do ich uregulowania.

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

www.dzialamyrazem.pl, e-mail: ngo@dzialamyrazem.pl