Logo Sieci Działamy Razem

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Sieci

wpis w: Sieć | 0

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

 

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

dnia 13.01.2022 r.  o godzinie 18:00,

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 1. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu Zoom, w następujący sposób:

Meeting ID: 990 7617 9358
Passcode: 245234

   • połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 17:50, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji;
   • w przypadku stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie Internetowe, rozpocznie się Walne Zebranie Członków, na którym omówione zostaną kwestie wskazane poniżej, w porządku obrad;
   • lista obecności sprawdzona zostanie w ten sposób, iż każdy z członków podaje następujące dane, które wpisane zostaną do protokołu i zatwierdzone przez przewodniczącego i sekretarza: nazwa organizacji, siedziba, adres, imię i nazwisko reprezentanta, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL reprezentanta (jeżeli dane te uległy zmianie od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków)
   • głosowanie odbędzie się jawnie w ten sposób, iż każdy z członków, zgodnie z kolejnością wskazaną w liście obecności, udzieli odpowiedzi „za” lub „przeciw” podjęciu konkretnej uchwały, co zostanie wpisane do protokołu
 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków
   • Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
   • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
   • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
   • Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
   • Przedstawienie porządku obrad.
   • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 2 ust. 3 (zmiana siedziby).
   • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 3 oraz 4 (skrócenie terminu powiadamiania o walnym zebraniu członków z 30 dni do 14 dni).
 1. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.