DSCN1895Z początkiem grudnia Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego rozpoczęło cykl spotkań zespołów 8 Partnerów Lokalnych oraz Ekspertów Merytorycznych. Pierwsze spotkanie było okazją nie tylko do wzajemnego poznania się osób wchodzących w skład poszczególnych zespołów, ale również do zaplanowania harmonogramu prac i ustalenia poszczególnych działań.

Do prac zespołów zaangażowali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz osoby prowadzące własne firmy. Uczestnicy reprezentują różne powiaty wielkopolski. Uczestnicy są specjalistami w różnych dziedzinach od edukacji poprzez przedsiębiorczość, aż po rozwój turystyki.

Podczas wczorajszego spotkania omówiono szczegóły projektu, ujednolicono wiedzę na temat partnerstw oraz omówiono standard fiszki, na podstawie której opracowane zostaną cztery długoletnie programy rozwoju partnerstw lokalnych.

Grupa robocza będzie pracować nad 4 długoletnimi programami rozwoju i współpracy dla partnerstw  opartych na sieci DR. Mówiąc o partnerstwie lokalnym mamy tu na myśli współpracę partnerów, w tym przypadku organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie realizujących określone działania i wdrażających inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Kolejnym zaplanowanym działaniem są konsultacje społeczne powstałych programów. W tym celu przygotowane zostaną ankiety oraz kwestionariusze, odbędą się także spotkania lokalne z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami administracji, które przeprowadzone zostaną w 18 powiatach z terenu województwa wielkopolskiego. W celu utrzymania partnerstw lokalnych oraz zwiększenia wiedzy na temat ich tworzenia planuje się przeprowadzenie szkoleń dla 18 liderów lokalnych – potencjalnych założycieli partnerstw lokalnych. Ostatnim elementem będzie zorganizowanie 4 seminariów, które poświęcone będą prezentacji idei partnerstwa lokalnego. Na te spotkania zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci Działamy Razem oraz innych biorących udział w projekcie.