Logo Sieci Działamy Razem

Szanowni Państwo,

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani przystąpieniem do Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”. Mamy nadzieję, że razem z Państwa organizacją uda nam się zbudować silną i kompetentną reprezentację NGO z Wielkopolski dla wzmocnienia roli i znaczenia organizacji oraz dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania standardów naszej  współpracy i działania. Nasza sieć ma charakter otwarty. Działamy w imieniu i poprzez jej członków na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora. Do współpracy w ramach sieci zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Wielkopolski.

Uwaga! Formularz powinna wypełniać osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, zgodnie z KRS (lub innym dokumentem rejestrowym) lub pełnomocnictwem.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących danych i dokumentów (formularz nie zapisuje danych, należy wypełnić go do końca za jednym razem):

  • skan dokumentu potwierdzającego wpis do właściwego rejestru (w przypadku braku KRS)

  • referencje wystawione przez minimum dwie organizacje pozarządowe/podmioty zaufania publicznego np. JST, szkoła. Data wystawienia referencji  nie może być starsza niż 3 miesiące

  • statut organizacji

  • uchwała/ decyzja  właściwego organu podmiotu o przystąpieniu do sieci

  • dokument o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania organizacji we władzach Sieci – jeśli osoba pełnomocnika nie wynika z uchwały o przystąpieniu do Sieci

Po wypełnieniu formularza prosimy o:

1. Wydrukowanie go, podpisanie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, wysłanie wraz z kopiami załączników (załączniki muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) na adres:

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała

2: Wysłanie formularza online!

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przystąpieniem do sieci, wypełnieniem formularza prosimy o kontakt

mail: ngo@dzialamyrazem.pl

telefon komórkowy: 696 565 116