Centrum Dla Rodziny

Gratulujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym otrzymania dotacji!

Trzeba teraz przejść do części formalnej związanej z podpisywaniem umów, zasadami realizacji zadań i dokumentacji. Zwracamy się z ogromną prośbą by bardzo szczegółowo zapoznać się z zamieszczonymi na tej stronie wskazówkami dalszego postępowania i dokumentami.

W razie pytań, wątpliwości czy jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt na ngo@dzialamyrazem.pl. Sztab naszych specjalistów jest gotów do pomocy!

Podpisywanie umów

Organizacje, które aktualizowały dane związane z realizacją projektów i przesłały dane, o które zostali poproszeni, mają w systemie Witkac wygenerowane umowy. Prosimy o ich sprawdzenie czy dane organizacji i osoby do kontaktu się zgadzają. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, prosimy o informację – umowa zostanie wysłana do podpisu.

Następnie należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

Organizacje pozarządowe

 1. Wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach i podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji;
 2. Wydrukować i podpisać jeden egzemplarz Oferty (tożsamy z wersją elektroniczną);
 3. Wydrukować i podpisać odpis aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) z Krajowego Rejestru Sądowego (wyłącznie jeżeli nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji posiadającej osobowość prawną lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Realizatora i umocowanie osób ją reprezentujących;
 4. Wydrukować i podpisać dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących np. uchwała – w przypadku załączenia wypisu z ewidencji lub innego dokumentu, w którym NIE zostały wskazane dane osób uprawnionych do reprezentacji;
 5. Wydrukować i podpisać statut lub inny akt wewnętrzny (uchwała właściwego organu) określający zakres prowadzonej przez Realizatora działalności, stanowiącej działania w Sferze Pożytku Publicznego. UWAGA! Statut winien być na każdej stronie podpisany za zgodność z oryginałem;
 6. W przypadku stowarzyszenia zwykłego, proszę przygotować kopię regulaminu stowarzyszenia i podpisać na każdej stronie za zgodność z oryginałem;
 7. Organizacje, które korzystały z konsultacji projektu proszone są o pobranie druku sprawozdania z doradztwa, wypełnienie go i podpisanie jako osoba korzystająca.

W przypadku konsultacji e-mail, w rubryce liczba godzin proszę wpisać „Konsultacja e-mail”.

Grupy nieformalne

 1. Wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach i podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji – lidera grupy i dwóch członków wspierających;
 2. Wydrukować i podpisać przez lidera grupy i dwóch członków wspierających jeden egzemplarz Oferty (tożsamy z wersją elektroniczną);
 3. Wydrukować i podpisać porozumienie o utworzeniu Grupy nieformalnej;
 4. Wydrukować i podpisać odpis aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) z Krajowego Rejestru Sądowego (wyłącznie jeżeli nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji posiadającej osobowość prawną lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Patrona i umocowanie osób go reprezentujących;
 5. Wydrukować i podpisać dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących Patrona np. uchwała – w przypadku załączenia wypisu z ewidencji lub innego dokumentu, w którym NIE zostały wskazane dane osób uprawnionych do reprezentacji;
 6. Wydrukować i podpisać statut lub inny akt wewnętrzny Patrona (uchwała właściwego organu) określający zakres prowadzonej przez Patrona działalności, stanowiącej działania w Sferze Pożytku Publicznego. UWAGA! Statut winien być na każdej stronie podpisany za zgodność z oryginałem przez Patrona;
 7. Grupy nieformalne, które korzystały z konsultacji projektu proszone są o pobranie druku sprawozdania z doradztwa, wypełnienie go i podpisanie jako osoba korzystająca.

W przypadku konsultacji e-mail, w rubryce liczba godzin proszę wpisać „Konsultacja e-mail”.

Po skompletowaniu i podpisaniu dokumentów prosimy o ich przesłanie lub dostarczenie osobiście na adres:

Stowarzyszenie Instytut Zachodni ul. Wojskowa 6/B7, 60-792 Poznań. Z dopiskiem na kopercie „Konkurs Centrum Dla Rodziny”

Dokumenty potrzebne do prawidłowej realizacji zadania i sprawozdania

Poniżej zamieszczamy dokumenty potrzebne do prawidłowej realizacji zadania. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Stosowanie wzorów i zasad rozliczania projektów, pozwoli to Państwu uniknąć problemów podczas kontroli przez Operatora lub przedstawicieli Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty do pobrania:

ZASADY ROZLICZANIA MIKROGRANTÓW – plik PDF

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH – plik DOC

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW WKŁAD WŁASNY OSOBOWY – plik DOC

WZÓR POROZUMIENIA WOLONTARIACKIEGO – plik DOC

KARTA CZASU PRACY WOLONTARIUSZA  – plik XLS

WZÓR OŚWIADCZENIA DO SPRAWOZDANIA – plik DOC

WZÓR EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU – plik DOC

WZÓR OŚWIADCZENIE DOJAZD – plik DOC

WZÓR POLECENIE WYJAZDU ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY – plik XLS