nie standaryzujemy2!

W ramach projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” powstaje sieć organizacji pozarządowych z terenu całego województwa. Przyjmie ona formę nowego stowarzyszenia stowarzyszeń. Proponowany statut przeszedł konsultacje społeczne i obecnie jest dopracowywany przez zespół roboczy.

Po niemal siedmiu latach funkcjonowania projektu wspierającego lokalne NGOsy – Działamy Razem, nadszedł czas na poważniejsze kroki w kierunku standaryzacji ich działania, nawiązywania partnerstw lokalnych i rozpoczęcia formalnej, długofalowej współpracy.

– Naszą ambicją jest stworzenie prawdziwej sieci, opartej na rzeczywistych potrzebach organizacji – mówi moderator spotkań grupy roboczej, Joanna Kalińska. W tym celu powołana została reprezentacja organizacji dotychczas uczestniczących w naszych projektach. Zadaniem członków grupy jest wskazanie potrzeb, barier i wypracowanie rozwiązań dla powołania nowej sieci. – Pierwsze spotkanie było bardzo owocne, ale przebiegało w burzliwej atmosferze. Okazało się, że nasze organizacje mają bardzo sprecyzowane wymagania względem planowanych działań, ale także dostrzegają bariery. Jedną z nich jest różnorodność organizacji. Nie ma jednoznacznie ustalonego profilu NGO-sów mogących należeć do sieci. Jest to oczywiście wielka zaleta, ale także utrudnienie, na przykład ustalenia jednolitych standardów funkcjonowania.

W założeniu początkowo sieć będzie skupiać przynajmniej połowę powiatów z całego województwa. W trakcie działań projektowych opracowany i wdrożony zostanie model działań zwiększających udział organizacji w sieci Działamy Razem i wzmacniających rolę sieci w kształtowaniu polityk publicznych województwa wielkopolskiego.

Standaryzacja
Kolejnym zadaniem projektu będzie opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardów działania NGO uczestniczących w projekcie. W ramach działania wykorzystane zostaną również standardy dotychczas wypracowane w działaniach lidera – w ramach projektów takich jak „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce” i „Quality of NGO” – zostaną one rozpowszechnione i wdrożone wśród nowych uczestników sieci Działamy Razem. W tym celu zorganizowane zostaną szkolenia, podczas których członkowie organizacji będą mieli okazję podyskutować, przeanalizować i wprowadzić w życie wypracowane standardy.

Partnerstwa lokalne
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w ramach projektu oferuje szereg nowych działań polegających na zwiększeniu kompetencji organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych. Projekt przewiduje m.in. spotkania seminaryjne, mające na celu szerzenie idei partnerstw lokalnych. Gdy mówimy o partnerstwie lokalnym, mamy na myśli współpracę trwałą, efektywną, ukierunkowaną na cele i wymianę wiedzy. Współpracę, w której podmioty nawzajem się ubogacają, otwierając się na bogactwo doświadczeń innych i na odmienne sposoby myślenia („Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”, Warszawa 2007 rok). Tworzeniu i utrzymaniu partnerstw lokalnych mają służyć zaplanowane w ramach projektu szkolenia dla lokalnych liderów.

Fundraising
Jednym z przedsięwzięć projektu będzie też wzmocnienie stabilności sieci Działamy Razem i należacych do niej organizacji przez wypracowanie i wdrożenie skutecznego systemu finansowania działań sieci. Jej członków chcemy wyposażyć w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do pozyskiwania środków, aby samodzielnie i niezależnie mogły realizować postawione sobie cele. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się ze stworzonym przez ekspertów Fundacji Rozwoju Talentów profilem fundraisera. To okazja, aby sprawdzić jaki potencjał kryją w sobie osoby zajmujące się w organizacji pozyskiwaniem środków i w jaki sposób mogą ten potencjał rozwijać. Uczestnicy projektu zapoznają się z standardami fundraisingu i będą mogli określić, jakie działania doskonalące mogą zostać podjęte w organizacji w celu zwiększenia skuteczności pozyskiwania środków. W ramach tego działania zorganizowane zostaną szkolenia kształtujące umiejętność pozyskiwania środków ze zróżnicowanych źródeł, prowadzonych przez ekspertów praktyków w tej dziedzinie. Przedstawiciele organizacji należących do sieci będą mieli też możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez doświadczonego fundraisera.

Poniżej można zobaczyć aktualną wersję statutu: