Logo Sieci Działamy Razem w wersji fioletowej

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

wpis w: Sieć | 0

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

w dniu 27 czerwca 2020 roku (sobota), o godzinie 10:00,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 1. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu https://meet.jit.si/, w następujący sposób:
   • każdy z uczestników wyrażający chęć udziału w niniejszym zebraniu zobowiązany jest wejść w link przesłany pocztą internetową https://meet.jit.si/dzialamyrazem;
   • połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 9:55, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji;
   • w przypadku stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie Internetowe, rozpocznie się Walne Zebranie Członków, na którym omówione zostaną kwestie wskazane poniżej, w porządku obrad;
   • lista obecności sprawdzona zostanie w ten sposób, iż każdy z członków podaje następujące dane, które wpisane zostaną do protokołu i zatwierdzone przez przewodniczącego i sekretarza: nazwa organizacji, siedziba, adres, imię i nazwisko reprezentanta, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL reprezentanta (jeżeli dane te uległy zmianie od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków)
   • głosowanie odbędzie się jawnie w ten sposób, iż każdy z członków, zgodnie z kolejnością wskazaną w liście obecności, udzieli odpowiedzi „za” lub „przeciw” podjęciu konkretnej uchwały, co zostanie wpisane do protokołu
 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
   • Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
   • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
   • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
   • Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
   • Przedstawienie porządku obrad.
   • Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności.
   • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
   • Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019.
   • Dyskusja i głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w 2019 roku.
   • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

www.dzialamyrazem.pl, e-mail: ngo@dzialamyrazem.pl