Wieloletnie programy współpracy sektorowej w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji już gotowe!

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników sektora oświaty i pomocy społecznej, przedsiębiorców, liderów lokalnych, specjalistów i animatorów partnerstw lokalnych do wyrażenia swojej opinii. Rozpoczynamy proces konsultacji społecznych programów.  Prosimy uczestników projektu i wszystkie inne zainteresowane osoby o wyrażenie swojej opinii przez wypełnienie ANKIETY. Konsultacje trwają do 19 kwietnia 2015 r.

Dodatkowe informacje: tel. kom.603 69 84 52

Zespół Roboczy powołany przez partnera projektu zakończył pracę nad czterema wieloletnimi programami współpracy międzysektorowej. Członkowie zespołu wzięli pod uwagę fakt, że warunkiem sprawnego funkcjonowania partnerstwa jest opracowanie szczegółowego planu działania. Twórcami programu powinni być, i w tym przypadku stali się przedstawiciele wszystkich organizacji, instytucji, podmiotów, które planują budowanie partnerstwa.

Opracowanie programu wieloletniej współpracy partnerskiej stanowić ma dla partnerów mapę realizowanych przedsięwzięć i być drogowskazem pokazującym właściwy kierunek działań. Program powinien być wynikiem pracy, wspólnych przemyśleń i diagnozy dokonanych przez wszystkich członków partnerstwa. Wieloletni program współpracy to dla partnerstwa dokument o charakterze strategicznym.

Wieloletnie programy współpracy międzysektorowej na rzecz turystyki, przedsiębiorczości, edukacji i integracji społecznej to podręczniki, których celem jest nie tylko pomoc nowopowstającym partnerstwom w stworzeniu  strategii, ale także partnerstwom już istniejącym z sukcesem nimi zarządzać. Wszystkie elementy programu są dokładnie opisane, z uwzględnieniem specyfiki każdego z czterech sektorów. Ponadto w publikacjach załączono liczne narzędzia i materiały pomocnicze, które mają zarówno charakter edukacyjny jak i funkcjonalny.

Kluczowe elementy programu:

 1. Tło programu
 2. Analiza i diagnoza
 3. Misja i wizja partnerstwa
 4. Cel główny i cele szczegółowe
 5. Propozycje projektów
 6. Harmonogram działań
 7. Zasoby finansowe i pozafinansowe partnerstwa
 8. Zarządzanie partnerstwem
 9. Monitoring i ewaluacja
 10. Promocja
 11. Rozwój partnerstwa – edukacja

Tworząc partnerstwo, należy pamiętać, że potrzebuje ono zarówno określenia precyzyjnych celów i działań, jak i ustalonej struktury, która zapewni właściwe i efektywne mechanizmy podejmowania decyzji, zarządzania i rozwoju. Dlatego też, pisząc programy zadbano, aby tworzące się partnerstwa dysponowały odpowiednią wiedzą  nie tylko w zakresie metod analizy problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz wyznaczania ogólnych i szczegółowych celów funkcjonowania, ale również  elementów wspomagających partnerstwo w procesie bieżącej pracy. Dzięki programom społeczności lokalne z łatwością wyznacza priorytetowe działania, poszukają odpowiednich źródeł ich finansowania oraz dokonają podziału ról i odpowiedzialności. Ponadto mogą wykorzystać liczne metody badania i ewaluacji działań partnerskich, w celu dokonania skutecznej samooceny i ewentualnej weryfikacji czy aktualizacji strategicznych planów rozwojowych. Programy mogą również być inspiracją dla społeczności lokalnych w zakresie wyboru obszarów i metod wsparcia. Z podręcznikiem tworzenie i zarządzanie partnerstwami lokalnymi staje się łatwe i dostępne dla każdej lokalnej społeczności, bez względu na istniejący potencjał i dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i tworzeniu partnerstw lokalnych.