Logo Sieci Działamy Razem

Walne Zebranie Członków Sieci

wpis w: Sieć | 0

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

w dniu 16.09.2022r., o godzinie 18:00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 

 1. Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu Zoom, w następujący sposób:
 • każdy z uczestników wyrażający chęć udziału w niniejszym zebraniu zobowiązany jest  wejść w link przesłany pocztą internetową: https://zoom.us/j/97878422101?pwd=Z211cFlIS3M3bHBTOG42cjJ0bnE3QT09– Identyfikator spotkania: 978 7842 2101, Kod dostępu: 307511
 • połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 17:55, celem sprawdzenia jakości połączenia i możliwości dwustronnej komunikacji;
 • w przypadku stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie Internetowe, rozpocznie się Walne Zebranie Członków, na którym omówione zostaną kwestie wskazane poniżej, w porządku obrad;
 • lista obecności sprawdzona zostanie w ten sposób, iż każdy z członków podaje następujące dane, które wpisane zostaną do protokołu i zatwierdzone przez przewodniczącego i sekretarza:
  • nazwa organizacji,
  • siedziba, adres,
  • imię i nazwisko reprezentanta,
  • adres zamieszkania,
  • data i miejsce urodzenia,
  • PESEL reprezentanta jeżeli dane te uległy zmianie od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków,
 • głosowanie odbędzie się jawnie w ten sposób, iż każdy z członków, zgodnie z kolejnością wskazaną w liście obecności, udzieli odpowiedzi „za” lub „przeciw” podjęciu konkretnej uchwały, co zostanie wpisane do protokołu.
 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
  • Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
  • Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności.
  • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
  • Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021.
  • Dyskusja i głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w 2021 roku.
  • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.