Infografika przedstawiająca rodzinę w projekcie CDR2

Rodzina – projekt Centrum Dla Rodziny 2

wpis w: NGO | 0

Projekt „Centrum dla Rodziny 2” zakłada realizację projektów skierowanych na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Słowem kluczowym projektu jest RODZINA.
Jaka jest więc definicja słowa RODZINA?
Wg definicji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego brzmi ona następująco:
„W najwęższym znaczeniu termin rodzina odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu jest to grupa ludzi o bliskich więziach społecznych i osobistych.
Do najważniejszych funkcji rodziny należą:

  • funkcja prokreacyjna i związana z tym ciągłość życia gatunku,
  • funkcja społeczna: pielęgnowanie, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, wychowanie, opieka,
  • funkcja kulturowa,
  • funkcja gospodarcza

Funkcje rodziny ulegają przemianie wraz ze zmianami w kulturze i organizacji społeczeństwa.
Rodzina wskutek różnych przyczyn może ulegać zakłóceniom strukturalnym i funkcjonalnym. Z tego powodu wyróżniamy:

  • rodzinę niepełną, gdy nie ma jednego z rodziców z powodu śmierci lub, gdy dziecko jest ze związku pozamałżeńskiego; rodzinę rozbitą:, gdy rodzina jest niepełna w wyniku rozwodu,
  • rodzinę skłóconą: o nieprawidłowej atmosferze współżycia z powodu nieporozumień i kłótni współmałżonków,
  • rodzinę zrekonstruowaną: uzupełnioną w wyniku nowego związku małżeńskiego osamotnionego współmałżonka.”
    http://www.psychologia.edu.pl/slownik/id.rodzina/i.html

Definicji słowa rodzina jest bardzo wiele, przytoczona powyżej wskazuje kim mogą być odbiorcy i uczestnicy realizowanych projektów, jednak to od Państwa jako projektodawców będzie ostatecznie zależało kogo obejmiecie wsparciem, z kim będziecie realizować działania aby osiągnąć założone cele.

Centrum Dla Rodziny 2