Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016 ogłoszony!

wpis w: NGO | 0

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2016 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 lutego 2016 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2016 roku. Prosimy o rozważne zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Ogłoszenie 2016
Oferta 2016
Umowa 2016
Oświadczenie 2016
Sprawozdanie 2016

 

 

Źródło: http://powiat.poznan.pl/konkurs-ofert-na-2016-rok/