Logo Sieci Działamy Razem

Nadzwyczajne zebranie członków Sieci Działamy Razem 14.9.2019 r. [sobota]

wpis w: Sieć | 0

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nadzwyczajne zebranie członków Sieci Działamy Razem, odbędzie się dnia 14.9.2019 r [sobota] o godz. 18:00 w Zamku Rokosowo, Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała.

Porządek Obrad nadzwyczajne zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”

1. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
2. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Zatwierdzenie porządku obrad;
4. Przedstawienie przez zarząd informacji o potrzebie zmian statutu, w tymw zakresie zmiany siedziby,wydłużenia kadencji władz Siecioraz skrócenia okresu zalegania
z opłacaniem składek członkowskich;
5. Dyskusja nad zaproponowanymi przez zarząd zmianami w statucie Sieci oraz ewentualnie innymi zmianami zaproponowanymi przez członków;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do statutu Sieci;
7. Dyskusja dotycząca wysokości składek członkowskich;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości składek członkowskich;
9. Wolne wnioski.

Zgodnie ze Statutem w Walnym zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć przedstawiciele Waszych organizacji, upoważnieni do działania zgodnie ze zapisami Waszych statutów, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

Jeżeli upoważnienie dla danej osoby nie wynika z dokumentów dołączonych przy przystępowaniu do Sieci, proszę o przesłanie takiego dokumentu na adres: ngo@dzialamyrazem.pl.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia obecności na zebraniu https://forms.gle/MBSkmHWNYrfAntm86

W załączeniu statut zawierający propozycję zmian w trybie śledzenia zmian, o których mowa w pkt. 4 porządku obrad, tj:
 § 2 ust. 3 (zmiana siedziby);
 § 13 ust. 2 pkt 2 (skrócenia do 1 roku okresu zalegania z opłacaniem składek członkowskich);
 § 16 ust. 1 (wydłużenie i dookreślenie kadencji wybieranych władz);
 § 20 ust. 10 (wprowadzenie możliwości ustalenia przez Walne Zebranie Członków podstaw do ustalenia wysokości składek członkowskich).
Statut Sieci ze zmianami

PORZĄDEK OBRAD na NWZC