Logo Sieci Działamy Razem

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „DZIAŁAMY RAZEM”

wpis w: Sieć | 0

W dniu 14 września2019 r. w Rokosowie odbyło się nadzwyczaje zebranie członków Sieci Działamy Razem. Dyskutowano a następnie podjęto następujące uchwały:

  1. Przyjęto rezygnację przez panią Joannę Kalińską zarówno z funkcji prezesa zarządu, jak i z członkostwa w zarządzie. W związku z rezygnacją pani Joanny Kalińskiej z funkcji prezesa zarządu oraz członkostwa w niniejszym organie, Walne Zebranie Członków postanowiło wybrać na prezesa zarządu panią Karolinę Krawiec, która jednocześnie ustępuje z funkcji wiceprezesa zarządu. Walne Zebranie Członków postanawia wybrać na wiceprezesa zarządu panią Wiesławę Czerpińską, która jednocześnie ustępuje z funkcji przewodniczącej Komisji Odpowiedzialności Sieciowej.
  2. Kolejno-Walne Zebranie Członków postanowiło wprowadzić następujące zmiany do statutu Sieci dotyczące siedziby Sieci –  „Siedzibą Sieci jest Rokosowo”.
  3. Wydłużono Kadencję władz wybieralnych Sieci do 6 lat, z tym, że członkowie organów sprawują swoje funkcje do czasu odbycia się Walnego Zebrania Członków w roku, w którym upływa 6-letnia kadencja. Kadencja członków powołanych lub dobranych w wyniku kooptacji w trakcie trwania kadencji pozostałych członków, kończy się w stosunku do nowych członków w tym samym czasie, co pierwotnie wybranych członków. Niniejsza zmiana wchodzi w życie od pierwszych wyborów dokonanych po zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy zmian statutu”.
  4. Ustalano wysokości składek członkowskich  w wysokości 50 zł rocznie, płatnych z góry w pierwszym kwartale każdego roku na konto bankowe Sieci bądź w innej formie wskazanej przez zarząd. Ponadto wskazano, że składka za rok 2019 należna będzie od października 2019 r. oraz wysokości ¼ składki rocznej ustalonej.