Akademia Edukacji Ekologicznej 2022 logo

Mikrogranty ekologiczne w 2022 roku

wpis w: Inne, NGO | 0

Akademia Edukacji Ekologicznej 2022 to projekt, w ramach którego na terenie miasta Poznania, zrealizowano 14 inicjatyw edukacyjnych związanych z ekologią w Mieście Poznaniu. Co wyróżniało ten konkurs mikrograntów? Duży nacisk na wsparcie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Poznania w zakresie inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną. Całe społeczności angażowały się w realizację działań proekologicznych. Czy było warto? Na pewno – świadczy o tym chociażby bardzo duże zainteresowanie działaniami, które powinny być kontynuowane.

Wśród zrealizowanych inicjatyw wymienić należy:

Klinika dla Drzew – sąsiedzkie działania proekologiczne

 • realizacja lokalnej inicjatywy edukacyjnej związanej z ekologią na terenie podwórka przy ul. Mielżyńskiego 21 w Poznaniu
 • promocja inicjatyw ekologicznych i wiedzy na temat ekosystemu ogrodu podwórkowego wśród okolicznych mieszkańców
 • wsparcie aktywności mieszkańców podwórka przy ul. Mielżyńskiego 21 w Poznaniu w zakresie ratowania drzew i nowych nasadzeń drzew w ogrodzie podwórkowym

 

Otwarty Ogród Nadolnik

Celem głównym projektu  było zwiększenie poczucia sprawczości i wpływu na najbliższe otoczenie (w tym na środowisko naturalne i przyrodnicze) wśród społeczności lokalnej osiedla Główna w Poznaniu poprzez realizację wspólnotowych działań zmierzających do stworzenia otwartej, ekologicznej, sąsiedzkiej przestrzeni wspólnej w formie Otwartego Ogrodu Nadolnik zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Mariackiej i Nadolnik. 

Realizacja projektu miała ponadto na celu wzrost świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców i mieszkanek osiedla Główna w Poznaniu – zarówno w szerokiej perspektywie globalnej, jak i w skali mikro. Projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy społeczności lokalnej na temat ekologii miejskiej, antropopresji oraz form ochrony przyrody i zachowania dziedzictwa naturalnego Poznania, promując jednocześnie postawy proekologiczne wśród mieszkańców i mieszkanek (odbiorców projektu).

 

Tajemnice Doliny Cybiny

Głównym celem projektu była edukacja społeczności lokalnej z zakresu wiedzy ekologicznej, w celu powstrzymania lub przynajmniej ograniczenia ujemnych skutków nieodpowiedzialnej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie wspólnie z mieszkańcami i zaproszonymi specjalistami z zakresu ekologii i ochrony środowiska naturalnego 3 programów edukacyjnych, które następnie opublikowane zostały w sieci Internet na kanale CybinaTV. Programy te następnie będą szeroko promowane by dotarły do mieszkańców, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych jak i również do starszych mieszkańców osiedla i miasta Poznania.

 

Na śmietniku w dzień sprzątania, takie słyszy się gadania

Celem projektu było pozyskanie i upowszechnienie wiedzy o konieczności prawidłowej segregacji śmieci oraz twórczy rozwój społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie warsztatów ekologiczno – teatralnych (8 półtoragodzinnych spotkań), w rezultacie których powstanie komediowy spektakl edukacyjny o segregacji śmieci. 

 

Eko praktyki- dobre nawyki 

Cele projektu, jakie odnoszą się do społeczności lokalnej podwórka oraz cele, które dotyczą zaangażowanej grupy seniorów tak naprawdę będą tożsame:

 • zwiększenie integracji mieszkańców i seniorów,
 • budowanie wspólnoty,
 • akceptacja zmiany społeczności lokalnej,
 • zaspokojenie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem.
 • rewitalizacja podwórka sąsiedzkiego,
 • oprawa samopoczucia – radość, uśmiech, przyjemność, dobry humor, lepsze stan psychiczny,
 • rozwój- ciekawe nowe formy edukacji,
 • wypełnienie wolnego czasu w kreatywny sposób,
 • przeciwdziałanie skutkom izolacji, osamotnienia.

 

Pszczoły w mieście i woda deszczowa

Realizacja projektu miała na celu: budowę świadomości społeczności lokalnej na rzecz  ekologicznego myślenia o środowisku zamieszkania; integrację  lokalnych mieszkańców i tworzenie warunków do spotkań. Celem było pobudzenie świadomości ekologicznej wśród zarówno dorosłych , jak i młodzieży, uwrażliwienie na ekologiczne  aspekty  rzeczywistości. Zwrócenie uwagi na przyjazne dla owadów nasadzenia w ogrodach i parkach oraz możliwości oszczędzania wody w domach i ogrodach.

Zajęcia w grupach wielopokoleniowych pozwoliły na integrację mieszkańców w formie zabawy na świeżym powietrzu. Da to możliwość integracji mieszkańców oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób samotnych.

 

Europejskie Dni Ptaków   

 • stworzenie przez mieszkańców bazy pomysłów, metod i propozycji zaleceń dotyczących ochrony ptaków w mieście
 • zwiększenie wiedzy mieszkańców poprzez organizacje  wycieczek ornitologicznych na temat ekologii ptaków, zagrożeń związanych z migracją, znaczenia ptaków dla mieszkańców miast, bioróżnorodności, sposobów ochrony ptaków w mieście, prawidłowych reakcji w przypadku znalezienia pisklaka lub osłabionego ptaka.
 • rozwój świadomości przyrodniczej poprzez organizację  spotkania online dla uczniów z klas 1-3 dotyczące ekologii ptaków, znaczenia dla człowieka oraz prawidłowego dokarmiania ptaków zimą
 • organizacja wykładu edukacyjnego z fotorelacją z wyjazdów ornitologicznych, ewentualną projekcją filmu ornitologicznego i konkursem z nagrodami na rozpoznawanie głosów ptaków

 

Ekowiara dla fyrtlowych glap

 1. Wsparcie zachowania równowagi w populacjach ptaków, poprzez stworzenie im warunków do zakładania gniazd.
 2. Wzrost świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz działań na rzecz fauny w najbliższym otoczeniu.
 3. Motywowanie do indywidualnych działań i zachowań wspierających ochronę środowiska.
 4. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie Osiedla Fabianowo-Kotowo poprzez integrację oraz aktywizację rodzin mieszkańców. 
 5. Promowanie aktywnie i kreatywnie spędzonego czasu w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, poprzez realizację działań na świeżym powietrzu z dala od ekranów telefonów i monitorów komputerowych.
 6. Wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej oraz pracę na rzecz najbliższego otoczenia.
 7. Promocja projektu „Akademia Edukacji Ekologicznej 2022” wśród uczestników i odbiorców projektu.

 

Dbamy o Dobrostan Naszej Planety.   

 • zrealizowanie lokalnej inicjatywy: postawienie na ulicy regału z książkami (wymiana książek, dostęp do literatury);
 • zwiększenie edukacji dzieci i młodzieży poprzez włączenie w proces realizacjo projektu, kształtowanie właściwych nawyków;
 • przekazanie cennych wskazówek, rad na temat tego, co każdy z nas może zrobić we własnym domu na rzecz planety;
 • zachęcenie dzieci do aktywnego włączania się do działań ekologicznych,
 • promowanie inicjatyw ekologicznych na terenie dzielnicy Wilda oraz w ramach własnej społeczności: dbanie o własne otoczenie, segregacja i redukcja odpadów, redukcja kosztów ogrzewania,
 • promowanie roślinnej diety jako diety przyszłości.

 

Muralove ekolove 

Celami projektu było:

 • poprawa jakości czasu spędzanego przez pensjonariuszy w ZDDP;
 • odpowiedzialność wspólna za wygląd placówki;
 • zaangażowanie podopiecznych w życie klubu;
 • polepszenie wizualnie otoczenia domu;
 • podniesienie świadomości ekologicznej pensjonariuszy oraz kadry;
 • więcej działań o charakterze proekologicznym podejmowanych przez jednostki Miasta Poznania;
 • ograniczenie smogu w miejscu publicznym; 

 

Klimatyczna Smolna 13D 

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz edukacji ekologicznej, a także poczucia odpowiedzialności i wpływu na własne otoczenie (w tym środowisko naturalne i przyrodnicze).

Ponadto do celów projektu należy zaliczyć:

 • edukacja społeczeństwa w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich
 • wypracowanie wspólnej wizji/koncepcji zagospodarowania terenu wspólnoty, który będzie odporny na czynniki klimatyczne
 • realizacja wstępnych działań adaptacyjnych
 • promocja postaw proekologicznych

Wszystkie powyższe cele syntetyzują się w długofalowy cel utylitarny  jakim jest stworzenie przestrzeni odpornej na skutki zmian klimatu.

 

Miejski Przyrodnik: fortyfikacje oazą bioróżnorodność

Zwiększenie liczby działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw edukacyjnych związanych z ekologią w Poznaniu, przede wszystkim dotyczących nietoperzy i owadów zapylających.

 

Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu

Główne cele projektu:

 • zaciekawienie przyrodą uczestników zajęć
 • utrwalenie wiedzy przyrodniczej wyniesionej ze szkoły
 • wzrost poziomu wiedzy na temat polskiej przyrody
 • wzrost świadomości potrzeby ochrony przyrody
 • umożliwienie swobodnego kontaktu między uczniami w warunkach wycieczki terenowej

 

Przyrodniczy Grunwald

 1. Rozpowszechnianie  wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia dla człowieka oraz dla bioróżnorodności.
 2. Rozpowszechnianie wiedzy na temat drzew, ich znaczenia dla człowieka, magazynowania zasobów wodnych oraz obniżenia parowania wody
 3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat cyklu życiowego roślin, znaczenia kompostowania, zwiększania bioróżnorodności
 4. Edukacja w zakresie metod pozwalających zachować jak najwięcej wody w glebie, erozji i wywiewaniu gleby
 5. Rozpowszechnianie wiedzy na temat polskich gatunków nietoperzy, znaczenia dla człowieka oraz bioróżnorodności
 6. Rozwój wolontariatu szkolnego.
 7. Integracja mieszkańców: rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami zwłaszcza z dysfunkcją słuchu, osób innej narodowości, osób o różnym statusie ekonomicznym.
 8. Rozwijanie znaczenia edukacyjnego ogrodu społecznego, jako miejsca bioróżnorodności, przyrodniczej miejskiej wyspy przyrody
 9. Posadzenie nowych krzewów owocowych
 10. Zlecenie zaprojektowania tablic edukacyjnych i wydrukowanie.

 

Realizator:

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.

Projekt sfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania