Infografika kto może złożyć wniosek w konkursie CDR2

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie CDR2?

wpis w: NGO | 0

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE czyli wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, która podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).
UWAGA! Organizacje pozarządowe muszą mieć w działalności statutowej zapis jednoznacznie wskazujący, że działają na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

GRUPY NIEFORMALNE to grupy osób, nie posiadające osobowości prawnej, złożone z min. 3 osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. GRUPY NIEFORMALNE MUSZĄ MIEĆ PATRONA czyli organizację pozarządową, która ma działalności statutowej zapisy o działalności na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

Przed przystąpieniem do pracy nad projektem zalecamy dokładne sprawdzenie statutu swojej organizacji lub organizacji patronackiej!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu mikrograntów "Centrum dla Rodziny 2"?