Infografika dotycząca działań po zakończeniu realizacji projektu

Kontynuowanie działań po zakończonym projekcie

wpis w: NGO, Sieć | 0

Przygotowując projekt projektodawcy zazwyczaj koncentrują się na dokładnym opisaniu co będzie się działo w trakcie jego realizacji, kim będą odbiorcy działań, jakie są koszty realizacji przedsięwzięcia. Niewielu oferentów zastanawia się na tym etapie czy chce, czy będzie mieć możliwość kontynuowania podobnych działań w przyszłości.

Analizując formularze ofertowe w różnorodnych konkursach można zauważyć, że coraz częściej jedno z pytań stawianych dotyczy możliwości kontynuowania projektu w przyszłości. I zaczynają się trudności dla oferentów, zwłaszcza tych którzy planując projekt skupili się tylko okresie jego realizacji nie dostrzegając jego otoczenia.

Jak więc można zaplanować i opisać kontynuację działań po zakończonym projekcie? oto kilka przykładów:

  1. utrzymanie kontaktu z grantodawcą – podtrzymanie nawiązanych relacji, dzielenie się swoimi sukcesami, doświadczeniami. To buduje partnerstwo między podmiotami, które jest formą kontynuacji działań,
  2. utrzymanie kontaktu z uczestnikami projektu – pozwala na monitorowanie efektów projektu, prowadzenie pogłębionej analizy zasobów i deficytów odbiorców co pozwoli na przygotowanie kolejnego przedsięwzięcia,
  3. budżet – warto się zastanowić nad tym, które ze zrealizowanych działań generowały najniższe koszty, lub na które możemy pozyskać zewnętrzne środki (np. od lokalnego sponsora) i zrealizować podobne działania wykorzystując np. kontakty z dotychczasowymi uczestnikami,
  4. kadra projektu – również warto podtrzymywać relacje i kontakty z osobami, które pracowały w projekcie czyli prowadziły zajęcia, warsztaty czy wykłady ponieważ mogą pomóc w zaplanowaniu i realizacji kolejnych działań, nawet gdy brakuje środków finansowych.

Kontynuacja działań po zakończeniu realizacji projektu nie oznacza, że należy powtórzyć wcześniej realizowane działania, to oznacza że należy pokazać w jaki sposób projekt wpłynął i wpłynie na organizację lub grupę nieformalną.

Planując działania w projekcie należy więc myśleć także o przyszłości i planować ją realnie.

CDN…