Konsultacje społeczne dotyczące Wieloletnich Programów Rozwoju i Współpracy Partnerstw Lokalnych to wielotorowy proces, w którym przedstawiciele koordynator konsultacji społecznych planuje i prowadzi badanie dotyczące oceny Programów przez przedstawicieli grup docelowych, dotyczące zebrania  ich opinii na temat opracowanych dokumentów. Konsultacje ograniczają się tylko do przedstawienia opracowanych programów, ale także do wysłuchania i zebrania opinii na ich temat, które zostały przedstawione w postaci raportów z badań oraz w postaci zbiorczej analizy wyników badania. W konsultacjach wzięły udział osoby, które bezpośrednio lub pośrednio będą wykorzystywały opracowane Wieloletnie  Programy Rozwoju i Współpracy Partnerstw Lokalnych.

Koordynatorem konsultacji społecznych w ramach projektu „Działamy Razem” jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Ekspertem realizującym badania jest Arleta Jaśniewicz, specjalista rozwoju regionalnego i lokalnego. Konsultacje, zgodnie z zasadą triangulacji, były prowadzone z wykorzystaniem czterech narzędzi. Były to ankiety, stosowane zarówno w internecie jak i formie ankiety audytoryjnej, indywidualne wywiady pogłębione, panele ekspertów w dziedzinach objętych programem oraz opinie niezależnych ekspertów – pracowników naukowych i praktyków, specjalizujących się w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, edukacji i integracji społecznej. Z założenia konsultacje miały odbyć się w 18 powiatach województwa wielkopolskiego, jednak udało się zebrać informacje aż z 23 powiatów.  Konsultacje prowadzone były w okresie od połowy lutego do 10 czerwca 2015 roku i zakończyły się opracowaniem czterech raportów prezentujących ich wyniki, odrębnie dla każdego narzędzia badawczego.