Konsultacje społeczne – wiloletnie programy współpracy

wpis w: Sieć | 0

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników sektora oświaty i pomocy społecznej, przedsiębiorców, liderów lokalnych, specjalistów i animatorów partnerstw lokalnych do wyrażenia swojej opinii.   Prosimy uczestników projektu i wszystkie inne zainteresowane osoby o wyrażenie swojej opinii przez wypełnienie ANKIETY.

Wieloletnie programy współpracy międzysektorowej dostępne są TUTAJ.

Wieloletnie Programy współpracy międzysektorowej są skierowane do szerokiego grona odbiorców: osób i podmiotów, które są zainteresowane tworzeniem lub rozwijaniem partnerstw lokalnych. Stanowią one w założeniu praktyczne narzędzia, ułatwiające im zarządzanie procesem tworzenia partnerstw oraz utworzonymi partnerstwami. Zostały one opracowane przez ekspertów i praktyków partnerstw lokalnych, którzy posiadają szeroką wiedzę w zakresie merytorycznym objętym programem oraz doświadczenie w zarządzaniu partnerstwami. Czy  cel, jaki stawiali sobie eksperci został osiągnięty? Na to pytanie mają odpowiedzieć konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne dotyczące Wieloletnich programów współpracy międzysektorowej to wielotorowy proces, w którym koordynator konsultacji społecznych planuje i prowadzi badanie dotyczące oceny Programów wśród  przedstawicieli grup docelowych, dotyczące zebrania  ich opinii na temat opracowanych dokumentów. Konsultacje ograniczają się nie tylko do przedstawienia opracowanych programów, ale także do wysłuchania i zebrania opinii na ich temat, które zostaną  przedstawione w postaci raportów z badań oraz w postaci zbiorczej analizy wyników badania.

Zaplanowane konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, które bezpośrednio lub pośrednio będą wykorzystywały opracowane podręczniki.

Koordynator konsultacji społecznych w ramach projektu „Działamy Razem” jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Ekspertem realizującym badania jest Arleta Jaśniewicz, specjalista rozwoju regionalnego i lokalnego.

Badanie  przeprowadzone zostanie do końca maja 2015 roku, na terenie 18 powiatów województwa wielkopolskiego.

Grupę docelową  stanowią osoby szeroko reprezentujące środowisko lokalne. Należą do niej specjaliści zajmujący się zawodowo obszarami,  dla których zostały stworzone programu, a więc turystyką, edukacją , integracją społeczną  i przedsiębiorczością. Ankiety zostaną skierowane do szerokiego grona osób reprezentujących organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje podległe JST przedsiębiorców, sektor edukacji.  Zachęcamy do udziału w konsultacjach również innych przedstawiciele środowiska lokalnego, np.  animatorów partnerstw lokalnych, liderów lokalnych, społeczników i działaczy, zainteresowanych tworzeniem partnerstw lokalnych.

Wywiady pogłębione również zostaną  przeprowadzone z przedstawicielami powyższych instytucji, przy zapewnieniu reprezentacji wszystkich czterech sektorów.  W grupie docelowej uczestniczącej w panelach ekspertów, celem będzie zapewnienie uczestnictwa osób merytorycznie zajmujących się co najmniej jedną z dziedzin objętych Programami, którzy również reprezentują wymienione powyżej instytucje i organizacje. Osobną grupą, którą poproszono o wyrażenie opinii na temat dokumentów są eksperci, do których należą pracownicy naukowi i wieloletni praktycy w danej dziedzinie.

Podsumowanie wyników konsultacji społecznych zostanie przedstawione w czterech raportach, z których każdy będzie dotyczył jednego z zastosowanych narzędzi. Zostanie również przeprowadzona pogłębiona analiza wyników badania, której elementem będzie opracowanie mapy problemów.

 

tabela 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje trwają do 19 kwietnia 2015 r.

Dodatkowe informacje: tel. kom. 603 69 84 52