Członkowie Sieci na Walnym Zebraniu w 2019 r.

Coroczne Walne Zebranie Sieci „Działamy Razem”

wpis w: Sieć | 0

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że sprawozdawcze walne zebranie Sieci Działamy Razem, odbędzie się dnia 15.6.2019 r. [sobota] o godz. 10:00 w „Centrum Bukowska„, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 rok
7. Przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym i merytorycznym za 2018 roku przez Przewodniczącego KOSY.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2018 roku , po wcześniejszym wysłuchaniu wniosków KOSY w tym zakresie
11 Wolne wnioski, uwagi.
Zakończenie zebrania

 

Zgodnie ze Statutem w Walnym zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć przedstawiciele Waszych organizacji, upoważnieni do działania zgodnie ze zapisami Waszych statutów, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

Jeżeli upoważnienie dla danej osoby nie wynika z dokumentów dołączonych przy przystępowaniu do Sieci, proszę o przesłanie takiego dokumentu na adres: ngo@dzialamyrazem.pl.

Inne osoby również są mile widziane, jednak nie będą mogły oddać ważnego głosu przy głosowaniach w sprawach wskazanych w porządku zebrania.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia obecności na zebraniu – WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE.