Analiza pogłębiona Ostatnim etapem prac nad Wieloletnimi programami współpracy międzysektorowej w dziedzinie przedsiębiorczości, turystyki, integracji społecznej i edukacji było zebranie wyników z konsultacji społecznych, przeanalizowanie ich i sporządzenie analizy pogłębionej zdiagnozowanych problemów. Efektem jest opracowanie wniosków dotyczących zarówno procesu tworzenia partnerstwa lokalnego jak i wniosków dotyczących opracowanych Programów oraz sporządzenie mapy problemów. Opracowanie jest obszerne i kompleksowe. Zawiera zarówno omówienie tła Programów jak i zestawienie i omówienie zastosowanych metod i narzędzi badawczych. Szczególnie ciekaw są wynik dotyczące badania ankietowego, które prezentuje zarojono szczegółową ocenę Wieloletniej programów współpracy międzysektorowej jak i charakterystykę respondentów. Ponadto zbadano opinie dotyczące celowości tworzenia partnerstw lokalnych oraz wpływ opracowanych Programów na ten proces. Prace nad dokumentem trwały od momentu zakończenia procesu konsultacji społecznych do 15 czerwca 2015 roku.