Członkowie Sieci

Organizacje, które przystąpiły do Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

FUNDACJA SERCE DLA SERCA
Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom „Lumen Caritatis”
Fundacja Granma

691843054 Dawid Stopierzyński

Udzielanie pomocy prawnej, organizacja spotkań konferencji

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im Augusta Cieszkowskiego
Fundacja ARTiFAKT
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych

501366718 fundacjafareon@wp.pl Sławomir Jacek Sugier – Prezes zarządu

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi
Stowarzyszenie ,,Dolina Noteci”
STOWARZYSZENIE”AKTYWNI DLA WSZYSTKICH”
STOWARZYSZENIE „ODNOWA RAZEM DLA GMINY
Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”
Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej
Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek Miraż Wronki
Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej
Fundacja Razem lepiej

502 740 280 Marzena Springer,

organizowanie akcji na rzecz rodziny, szkolenia na temat zapobiegania przemocy

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Zielony Parsol”
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportów Konnych Mustang-Rokosowo
Stowarzyszenie”Wygraj Siebie”
„Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej

502 492 540 k.janicka@vp.pl, Krystyna Janicka

Niezależna pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej, wystawy obrazów malarstwa T.Radowicz, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni, pomoc psychologiczna

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Fundacja Dudzudziarz.eu Wielkopolskie Kapele Dudziarskie

602508472 Michał Umławski,

Folklor i dziedzictwo kulturowe, prowadzenie kapel dudziarskich, koncerty kapielii dudziarskiej

Stowarzyszenie „Wszyscy ludzie Dobrej Woli”
Stowarzyszenie Ziołowieś Pępowo
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Pile
Aeroklub Leszczyński
Fundacja Sportów Lotniczych „Młode Orły”
Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Powiatu Nowotomyskiego
STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO JAZDY POLSKIEJ I TRADYCJI SARMACKICH
Fundacja Art Fidelis
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych
Fundacja Inicjatyw Europejskich
Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą „Victoria”

Organizowanie oraz propagowanie inicjatyw i postaw służących przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, mężczyzn i dzieci. Prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar przemocy, osób wykluczonych społecznie i marginalizowanych w Domu Kultury na Os. Polan 100 w Poznaniu w ramach regularnych dyżurów.

Stowarzyszenie Zielona Kohorta na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego
Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

tel. 785389586, equuseko@gmail.com, Wiesława Czerpińska

Podstawową/główną działalnością organizacji  jest rekreacyjna i bezpieczna jazda konna, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologia, wolontariat, propagowanie jazdy konnej w stylu western

Co organizacja może zrobić odpłatnie dla członków Sieci [pod warunkiem prowadzenia działalności odpłatnej] ? może zorganizować zawody towarzyskie z udziałem koni, zorganizować pokaz z udziałem koni, przygotować i przeprowadzić szkolenie z udziałem koni, przygotować publikację, nakręcić film reklamowy itp.
Stowarzyszenie Jeżyczanie

512 990 745 Stanisław Gorzelańczyk

działalność na rzecz integracji seniorów, prowadzenie Jeżyckiego Klubu Seniora w Domu Tramwajarza w Poznaniu ul Słowackiego 19/21 działalność na rzecz mieszkańców Jeżyc, działalność promująca ruch obywatelski, ochrona środowiska itp., organizacja wczasów dla mieszkańców, wyjazdy jednodniowe pod „żagle” , organizacja zabaw integracyjnych,

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło pleszewskie
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Dziecięcych „Jeżyca”
Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

tel. kom. 501065535 muzeumkrobia@gmail.com, Daria Andrzejewska tel. 691077226

Co jest podstawową/główną działalnością organizacji
Fundacja prowadzi Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Zwiedzić można tu Fabrykę Mebli z 1922 roku oraz stałą ekspozycję przedstawiającą folklor Biskupiański. Na terenie Muzeum znajduje się Stanica rowerowa, dawny warsztat ślusarski, ścieżka dendrologiczna, outdoor z ekspozycją rodzimych gatunków fauny, a także pracowania rękodzielnicza. Można tu m. in. spróbować swoich sił w lepieniu z gliny oraz szkliwieniu (pracowania zaopatrzona jest w piec ceramiczny). Fundacja prowadzi warsztaty i półkolonie dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych.
Oferta stała: Zwiedzanie Fabryki Mebli z 1922 roku oraz stałej ekspozycji prezentujacej folklor Biskupiański. Warsztaty rekodzielnicze, ceramiczne, zajęcia o tematyce ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Muzeum dysponuje pracownią rękodzielniczą wykorzystywaną również w celu organizacji spotkań oraz stanicę rowerową – z możliwością wynajęcia rowerów, czy przestrzeni wystawienniczej.
Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego”
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Gminny Klub Sportowy Rzgów
Fundacja na rzecz Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Losowych – „Razem”
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE

609-550-953, mbrudlo76@gmail.com, Marcin Brudło

Działalność sportowa i kulturalna, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie organizacji imprez sportowych

Miejski Klub Sportowy „Kangur” Nowy Tomyśl
Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek

Fundacja Senior Active

533-38-00-88 kontakt@senioractive.com.pl Marta Bogusz Czerniewicz , Karolina Bogusz

Celami Fundacji są: Wszechstronna działalność związana z udzielaniem opieki medycznej na rzecz osób starszych, w tym w ramach prowadzonych dziennych domów opieki; Wszechstronna pomoc i opieka dla osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych i ich opiekunów i rodzin oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem; Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym; Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Promocja i organizacja wolontariat; Ochrona i promocja zdrowia; Działalność związana z prowadzeniem rehabilitacji medycznej oraz indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie: geriatrii, rehabilitacji leczniczej, interny, lekarza rodzinnego; Działalność związana z organizacją szkoleń, warsztatów, kursów z zakresu ochrony zdrowia, w tym także staży i praktyk studenckich we współpracy z uczelniami medycznymi i zawodowymi szkołami policealnymi; Promocja kultury i dbanie o dobro społeczne; Promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury; Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych; Wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska; Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób starszych. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie kształtowania prawidłowych postaw społecznych; Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka; Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności, o sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie; Wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin;

Fundacja realizuje swoje cele w następujący sposób: Prowadzenie dziennych domów opieki medycznej dla osób starszych lub niedołężnych, dziennego oddziału rehabilitacji, indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie geriatrii, rehabilitacji leczniczej, interny, lekarza rodzinnego, a także doradztwa medycznego; Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą wspierać realizację celów Fundacji; Prowadzenie działalności wspierającej budowanie u dzieci i młodzieży prawidłowych postaw społecznych, w szczególności poprzez organizację warsztatów, zajęć międzypokoleniowych; Organizowanie szkoleń i warsztatów dla podopiecznych Fundacji, Organizowanie innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy, edukowanie dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie budowania relacji międzypokoleniowych, Zapraszanie do współdziałania w organach Fundacji; Integrowanie i wspieranie środowiska ludzi zajmujących się ochroną zdrowia osób starszych; Tworzenie sieci i przestrzeni oraz sieci komunikacji dla ludzi związanych z Fundacją; Inicjowanie bezpośrednio oraz wspieranie i nadzorowane wszelkich inicjatyw, które uważane są za użyteczne na drodze osiągnięcia celów statutowych Fundacji; Propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjnych idei zawartych w statucie Fundacji; Tworzenie i nieodpłatne udostępnianie bazy wiedzy na tematy związane z ochroną zdrowia osób starszych; Prowadzenie i wspieranie projektów związanych z promocją ochrony zdrowia osób starszych; Organizowanie edukacyjnych warsztatów, wykładów, szkoleń, targów, spotkań i innych wydarzeń służących promocji celów statutowych Fundacji; Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym służących promocji działań statutowych Fundacji; Lobbowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych; Organizowanie i wspieranie działań artystycznych o tematyce zbieżnej z celami Fundacji; Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych, Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi; Działania na rzecz likwidowania uprzedzeń do osób niepełnosprawnych. Organizowanie imprez charytatywnych; Udział w imprezach umożliwiających popularyzowanie wiedzy na temat osób starszych i osób niepełnosprawnych; Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego na realizację celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą; Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych, zajmujących się osobami chorymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi lub niedołężnymi; Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla środowisk osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych; Organizowanie pomocy w zakresie zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób starszych i osób niepełnosprawnych; Prowadzenie fizjoterapii osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych; Prowadzenie terapii psychologiczno- pedagogicznej osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych; Organizowanie i prowadzenie praktyk i stażów dla uczniów, studentów, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz bezrobotnych w zakresie pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, niedołężnymi; Organizowanie grup wolontariuszy do pracy z osobami chorymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi i niedołężnymi; Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy oraz opiekunów; Organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i wykładów, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat osób starszych i osób niepełnosprawnych; Organizowanie samopomocowych grup wsparcia; Koordynowanie usług wykonywanych przez specjalistów; Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób starszych oraz opiekunów i ich rodzin; Świadczenia z zakresu pomocy społecznej innych wobec osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych; Działania na rzecz budowy systemu opieki i pomocy osobom chorym, osobom niepełnosprawnym, osobom starszym lub niedołężnym; Występowanie do organów władzy, w tym administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących leczenia i rehabilitacji oraz spraw socjalno-bytowych, zawodowych i innych wobec osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych;