Aktualności: Sieć

Informacja o składkach członkowskich 2019

Zarząd Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Działamy Razem informuje o obowiązku opłacania składek członkowskich.

Uchwala się składkę członkowską w wysokości 50 zł rocznie, płatnych z góry w pierwszym kwartale każdego roku na konto bankowe Sieci.

Składka za rok 2019 należna jest od października 2019 r. oraz wysokości ¼ [12,50 zł] składki rocznej ustalonej za cały rok.

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia

 Nr konta:   91 1090 1476 0000 0001 3223 0606
Santander Bank Polska S.A. 4 O. w Poznaniu

 

Składki należy wpłacić w terminie do końca grudnia 2019 roku, za rok 2019. Do 31.03.2020 r. za rok 2020

tytuł wpłaty: składka za okres (…), nazwa organizacji (…)

Walne Sieci „Działamy Razem”

Coroczne Walne Zebranie Sieci „Działamy Razem” odbyło się dnia 15.6.2019 r. [sobota] w „Centrum Bukowska”.

Na zebraniu podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok, a także w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2018 roku.

 

Dziękujemy za przybycie.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku

Drogie organizacje członkowskie!

W samorządzie Województwa Wielkopolskiego trwają prace nad projektem „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku”.
W związku z tym, dnia 11 czerwca w godzinach od 10 do 14:00 odbywać się będzie warsztat diagnostyczny. Prowadzony będzie przez osobę zewnętrzną – prof. dr. Hab. Wojciecha Dziemianowicza. Spotkanie odbywać się będzie w Sali posiedzeń II. Urząd zapewnia catering .
Zapraszamy zainteresowane osoby. Potwierdzenie udziału należy wysłać na adres: strategia2030@umww.pl
+ więcej

Coroczne Walne Zebranie Sieci „Działamy Razem”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że sprawozdawcze walne zebranie Sieci Działamy Razem, odbędzie się dnia 15.6.2019 r. [sobota] o godz. 10:00 w „Centrum Bukowska„, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 rok
7. Przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym i merytorycznym za 2018 roku przez Przewodniczącego KOSY.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2018 roku , po wcześniejszym wysłuchaniu wniosków KOSY w tym zakresie
11 Wolne wnioski, uwagi.
Zakończenie zebrania

 

Zgodnie ze Statutem w Walnym zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć przedstawiciele Waszych organizacji, upoważnieni do działania zgodnie ze zapisami Waszych statutów, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

Jeżeli upoważnienie dla danej osoby nie wynika z dokumentów dołączonych przy przystępowaniu do Sieci, proszę o przesłanie takiego dokumentu na adres: ngo@dzialamyrazem.pl.

Inne osoby również są mile widziane, jednak nie będą mogły oddać ważnego głosu przy głosowaniach w sprawach wskazanych w porządku zebrania.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia obecności na zebraniu – WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019!

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje – mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
– domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Ogólnopolski Konkurs  Grantowy Programu Równać Szanse 2019

„Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań, Instytut Inspiracji i Stowarzyszenie Instytut Zachodni serdecznie zapraszają do udziału
w programie edukacyjno – promocyjnym pt.

„Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”,

który odbędzie się w dniach 11 – 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania na Placu Kolegiackim 17.
Przygotowaliśmy dla Państwa szereg wydarzeń, w ramach których przeprowadzone zostaną: + więcej

Likwidacja Fundacji Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI FUNDACJI

Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania

Działając jako Likwidator Fundacji: Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk
Zarządzania, ul. Michałowo 15, 61-314 Poznań, KRS nr: 00004476086, NIP: 7792411388,
REGON: 302344467, podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2018
Fundatorów oraz Uchwały nr 1/2018 Rady Fundacji z dnia 28 września 2018 r. została
wszczęta likwidacja Fundacji. Postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego
informacji o ww. uchwale i osobie likwidatora zostało wydane przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 29.10.18.

Wszelkie ewentualne roszczenia finansowe proszę kierować do likwidatora w terminie do
dnia 7.12.2018 r. na adres ul. Wojskowa 6 lokal B7, 60-792 Poznań.

Małgorzata Kośmicka

Likwidator