Aktualności: NGO

Zapraszamy do oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi!

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaniem pierwszej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2015.

+ więcej

1% dla Stowarzyszenia Razem Damy Radę z Konina

Stowarzyszenie Razem Damy Radę działa na rzecz rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, osób niepełnosprawnych i  zagrożonych wykluczeniem.

Stowarzyszenie istnieje od 2009 roku, liczy 21 osób. Działa społecznie, nie pobiera wynagrodzeń, nie zatrudnia pracowników etatowych.

Wszystkie pozyskane środki przeznacza na działalność statutową.

Od  2012  roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.   KRS  0000  32  1776

logo 1 procent

więcej na razemdamyradę.org

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 r. o godz. 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00.

Link do logowania się w panelu wnioskodawcy:http://rownacszanse.pl/system/

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat!

Więcej informacji na www.rownacszanse.pl

 

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku

Szanowni Państwo

w związku z trwającymi pracami nad ” Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”, zwracamy się z prośbą do organizacji, które w swoich celach statutowych posiadają wymieniony obszar, o zapoznanie się ze Strategia Rozwoju Województwa oraz wysyłanie uwag pod adres podany w piśmie.

Konsultacje prowadzone są w terminie od 14 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r. włącznie w formie:

  • konsultacji pisemnych,
  • spotkań konsultacyjnych m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi,
  • przyjmowania uwag na adres e-mail: strategia.turystyki@umww.pl.

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM DO 2020 ROKU (projekt skierowany do konsultacji społecznych)

 

Żródło: www.umww.pl

Start drugiego naboru ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

Drugi nabór do Konkursu FIO 2016 ruszył 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach

Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli ofertę w Priorytecie 3 lub 4 w naborze wrześniowym (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

 

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2016 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

<<<Generator ofert FIO 2016>>>

 

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 09:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

Dzień dla NGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu!

Drzwi Otwarte Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych (dotacje ze środków własnych oraz funduszy unijnych na 2016 rok)

Spotkanie informacyjne dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016

Rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu”

Targi Szkolnych Kół Wolontariatu

Kampania „Dobry Testament”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Wielkopolskiego
3 grudnia 2015 roku do udziału w
Drzwiach Otwartych Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych, które po raz pierwszy odbędą się nowej siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. + więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016 ogłoszony!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2016 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 lutego 2016 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2016 roku. Prosimy o rozważne zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Ogłoszenie 2016
Oferta 2016
Umowa 2016
Oświadczenie 2016
Sprawozdanie 2016

 

 

Źródło: http://powiat.poznan.pl/konkurs-ofert-na-2016-rok/